OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost

LOKENZI s.r.o.
IČ: 06286470
se sídlem Česká 1124/33, 700 30 Ostrava – Zábřeh

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) výše uvedené společnosti  (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi společností a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webových stránek na adrese www.penzionmoon.cz (dále jen „Smlouva“).

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v individuálně uzavírané smlouvě. Taková odchylná ujednání v individuálně uzavřené smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Počáteční den platnosti a účinnosti Obchodních podmínek je uveden v článku 8.5. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění předchozích obchodních podmínek.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Počáteční den platnosti a účinnosti Obchodních podmínek je uveden v článku 8.5. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění předchozích obchodních podmínek.

1.6. Smlouva je uzavřena v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Je-li Kupujícím fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání, řídí se Smlouva ve věcech neupravených Obchodními podmínkami rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2. Smlouva

2.1. Předmětem Smlouvy je prodej dárkových poukazů Prodávajícího prostřednictvím webových stránek na adrese www.villauareny.cz (dále jen „Webové stránky“). Dárkovým poukazem se rozumí veškeré dárkové poukazy nabízené na Webových stránkách. Webové stránky obsahují veškeré dárkové poukazy možné v daný čas zakoupit, a to včetně cen jednotlivě nabízených dárkových poukazů. Ceny nabízených dárkových poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Ustanovením tohoto článku není dotčen článek 1.3. Obchodních podmínek týkající se individuálně uzavíraných smluv.

2.2. V ceně dárkového poukazu uvedené na Webových stránkách není uvedena částka účtovaná při případném tisku a zaslání doporučenou poštou Kupujícímu ze strany Prodávajícího, tato částka je předmětem individuální dohody Kupujícího a Prodávajícího na základě e-mailové komunikace na adrese info@ubytovani-u-areny.cz

2.3. Pro objednání dárkového poukazu vyplní Kupující objednávkový formulář na Webových stránkách, který obsahuje identifikační údaje Kupujícího:

 • jméno a příjmení Kupujícího;
 • E-mail Kupujícího (dále jen „Objednávka“).

2.4. Před odesláním Objednávky a přesměrování do platební brány je Kupující povinen zkontrolovat si své identifikační údaje odesílané Prodávajícímu a ujistit se, že vyplněné údaje jsou správné. Objednávku odešle Kupující „kliknutím“ na pole označené jako „Zaplatit“. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce považuje Prodávající za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky a jejím zaplacení potvrdí Kupujícímu přijetí a zaplacení Objednávky na E-mail uvedený v Objednávce.

2.5. Před odesláním Objednávky Kupující „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů Prodávajícího (dále jen „Podmínky zpracování osobních údajů“) a že s nimi souhlasí. Na existenci Podmínek zpracování osobních údajů a jejich znění je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Podmínkami zpracování osobních údajů. Podmínky zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.6. Před odesláním Objednávky Kupující „označením“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci Obchodních podmínek a jejich znění je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu nebude umožněno dokončit Objednávku bez vyslovení souhlasu s Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.7. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky Prodávajícím, která tuto akceptaci zašle spolu s dárkovým poukazem na E-mail vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek Kupujícím. Za akceptaci Objednávky se také považuje zaslání dárkového poukazu dle tohoto článku.

2.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinnen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušili v minulosti uzavřenou smlouvu s Prodávajícím nebo Obchodní podmínky.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy se neliší od základní sazby poskytovatele komunikačních prostředků na dálku a nese je výlučně Kupující.

2.10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce. Smlouva je přístupná třetím stranám pouze za předpokladů stanovených Podmínkami zpracování osobních údajů.

3. Cena dárkového poukazu a platební podmínky

3.1. Cenu dárkového poukazu zaslaného prostřednictvím E-mailu vyplněného dle článku 2.3. Obchodních podmínek může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícím způsobem:
– bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate. Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International.

3.2. Cenu dárkového poukazu v případě individuální dohody dle článku 2.2. Obchodních podmínek uhradí Kupující Prodávajícímu dle individuálních pokynů, zpravidla však bezhotovostně převodem na účet, kdy tyto individuální pokyny budou obsahovat i platební údaje.

3.3. Společně s cenou dárkového poukazu je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu, jsou-li uvedeny/budou-li vyčísleny na základě individuální dohody dle článku 2.2. Obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou dárkového poukazu i náklady spojené s jeho dodáním.

3.4. V případě způsobu platby dle článku 3.1. Obchodních podmínek je cena dárkového poukazu splatná v okamžiku přesměrování Kupujícího do platební brány.

3.5. V případě způsobu platby dle článku 3.2. Obchodních podmínek je cena dárkového poukazu splatná dle individuálních pokynů ze strany Prodávajícího, který je v tomto případě oprávněna požadovat zaplacení dárkového poukazu před jeho faktickým odesláním Kupujícímu.

3.6. Reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v článku 3.1. Obchodních podmínek je nezbytné uplatnit u Prodávajícího nejdéle do 20 dnů ode dne jejího provedení, a to elektronicky na adrese info@ubytovani-u-areny.cz. Prodávající sdělí stanovisko provozovatele platební brány do 60 dnů od doručení reklamace. V případě oprávněné reklamace se Prodávající zavazuje zajistit u provozovatele platební brány provedení nápravných opatření.

3.7. Postup dle článku 3.6. Obchodních podmínek se uplatní v případě (i) neprovedení platební transakce, (ii) uskutečnění platební transakce, ke které nedá Kupující příkaz, nebo (iii) kdy částka hrazená Kupujícím prostřednictvím platebního systému uvedeného v článku 3.1. Obchodních podmínek není připsaná na účet Prodávajícího.

3.8. Kupující se v případě reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v článku 3.1. Obchodních podmínek zavazuje a je povinen Prodávajícímu poskytnout veškerou součinnosti nezbytnou při vyřizování reklamace a doložit zejména potvrzení o provedené platební transakci a další doklady potřebné pro vyřízení reklamace.

4. Místo a čas dodání

4.1. Dárkový poukaz při platbě dle článku 3.1. Obchodních podmínek je obvykle expedován bez zbytečného odkladu na E-mail Kupujícího vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek.

4.2. Dárkový poukaz při platbě dle článku 3.2. Obchodních podmínek je expedován dle individuální domluvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, zpravidla však až po uhrazení ceny dárkového poukazu.

4.3. Závazek Prodávajícího dodat dárkový poukaz je splněn odesláním na E-mail vyplněný dle článku 2.3. Obchodních podmínek Kupujícím. V případě individuálního postupu dle článku 2.2. Obchodních podmínek je závazek Prodávajícího splněn doručením dle individuálně domluveného způsobu doručení, v místě a čase sjednaném.

4.4. Je-li ze strany Prodávajícího doručován dárkový poukaz individuálním postupem dle článku 2.2. Obchodních podmínek, je Prodávající povinnen takto dodat dárkový poukaz na sjednané místo a Kupující je povinen dárkový poukaz při dodání převzít nebo zajistit, aby jej převzala třetí osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „Oprávněná osoba“). Nepřevezme-li Kupující nebo Oprávněná osoba dárkový poukaz při jeho dodání, tedy z důvodů na straně Kupujícího a je potřeba dárkový poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo původně ujednáno, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním dárkového poukazu, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Nepřevezme-li Kupující nebo Oprávněná osoba dárkový poukaz ani při třetím pokusu o jeho doručení, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku je Kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé při doručování dárkového poukazu. Tyto náklady je Prodávající oprávněn započíst vůči jakémukoliv přijatému plnění od Kupujícího bez dalšího.

4.6. Při převzetí dárkového poukazu od doručovatele je Kupující, případně Oprávněná osoba povinna zkontrolovat při převzetí od doručovatele neporušenost obalu dárkového poukazu a zjistí-li jakýchkoliv závad, je povinna je neprodleně oznámit doručovateli. V případě porušenosti obalu dárkového poukazu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od doručovatele převzít.

5. Odstoupení od Smlouvy

5.1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, v případě, že byly s výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

5.2. Nejedná-li se o případy uvedené v článku 5.1. Obchodních podmínek má Kupující spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle první věty tohoto článku běží ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v první větě tohoto článku odesláno, a to na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty – E-mail info@ubytovani-u-areny.cz

5.3. Odstoupením od Smlouvy dle článku 5.2. Obchodních podmínek se Smlouva ruší od počátku.

5.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle článku 5.2. Obchodních podmínek bude Kupujícímu uhrazená cena dárkového poukazu vrácena ve lhůtě 14 dní od odstoupení od Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího, který je Kupující povinen uvést v oznámení o odstoupení od Smlouvy, které tvoří Přílohu č. 1 Obchodních podmínek.

6. Další práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

6.1. Kupující nabývá právo uplatnit dárkový poukaz zaplacením celé jeho ceny.

6.2. Kupující bere na vědomí, že veškeré součásti tvořící Webové stránky jsou chráněny autorským právem, a zavazuje se nevykonávat jakoukoliv činnost, která by umožnila jemu nebo třetí osobě neoprávněně užít nebo zasáhnout do součástí tvořících Webové stránky.

6.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku užití Webových stránek v rozporu s jejich určením.

6.5. Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce https://penzionmoon.cz/gdpr/ a Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů před uzavřením Smlouvy dle článku 2.5. Obchodních podmínek.

7. Řešení sporů

7.1. Případné spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní se Prodávající a Kupující zavazují prvně vyřešit smírnou cestou. Pokud se případný spor vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří mezi Prodávajícím a Kupujícím vyřešit smírnou cestou, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

7.3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/ consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Kupujícím s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a Prodávající ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené online.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů online ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím Webových stránek nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Prodávající a Kupující sjednávají, že se vztah řídí právními předpisy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.3. Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit a jejich změněnou podobu uveřejní na Webových stránkách. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších obchodních podmínek.

8.4. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.5. Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 07.06.2024.

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU MOON

 • Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 • Penzion je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu.
 • Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je penzion oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2018 Sb pro zahraniční klienty.
 • Na základě potvrzené objednávky je hostel povinen hosta ubytovat od 15:00 do 21:00. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 15:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby penzionu.
 • Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 21:00 hod není hostel povinen ubytovat.
 • Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je penzion oprávněn nabídnout pokoj jiný.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 • Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z personálu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů penzion neručí.

Obecná pravidla ubytování

 • K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 7:00 do 22:00 hod. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 • V případě onemocnění či poranění hosta penzion zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je penzion odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta. Je nezbytné takový úraz bezprostředně nahlásit.
 • Ve všech prostorách penzionu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 2500 Kč. Hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 • Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi ve všech prostorách.
 • Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
 • Parkovaní vozidel je možné na ulici před penzionem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
 • Od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 • Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do ubytování. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 • Ve výjimečných případech je penzion oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 • Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je host poruší, má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 • Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 • Ve veškerých prostorách ubytování je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 • Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách ubytování bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku.
 • Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Je nezbytné způsobenou škodu nahlásit bezprostředně personálu.

Odjezd z penzionu

 • Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno ubytováním předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hostel oprávněn účtovat hostu poplatek.
 • Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení musí odevzdat klíče.
 • Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 • V případě ztráty klíčů je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit či personálu. V případě, že tak neučiní, villa nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíčů. Za ztracené klíče je hostu účtován poplatek ve výši 1000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z ubytování.

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 Předmět

1.1. Tento reklamační řád upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti Penzionu Moon za vady pobytu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování (dále také jen „reklamace“). Reklamační řád je k dispozici také na webových stránkách Penzionu Moon – www.penzionmoon.cz

 • Uplatňování reklamací

2.1. V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb, které byly prokazatelně objednány a potvrzeny, avšak neposkytnuty, vzniká zákazníkovi právo reklamace. Práva z vadného plnění zákazník uplatňuje v provozovně Penzionu Moon, kde reklamované služby či zboží zakoupil.

2.2. Zákazník je povinen vytknout vadu poskytovaných služeb včas, bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytnutí služby. Nevytkne-li zákazník vadu poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu, nemůže mu být reklamace uznána. Neprodlené vytknutí vady (uplatnění reklamace) na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.

2.3. Nebudou-li práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do 24 měsíců u zboží, do 24 hodin ode dne poskytnutí služby, zaniknou. Stravu lze reklamovat pouze před jejím zkonzumováním. Při reklamaci poskytovaných služeb musí host vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

2.4. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně na provozovně Penzionu Moon, nebo písemně, a to buď na adrese Lokenzi s.r.o., Kořenského 1226/18, Ostrava – Vítkovice, 703 00, nebo na e-mailové adrese.

2.5. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, trvalé bydliště, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možností i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace. V případě zakoupeného zboží je zákazník povinen jej při reklamaci předložit.

2.6. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. V případě ústního podání reklamace je hotelem pověřený zástupce povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník vyžaduje a dále datum. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce penzionu i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.

2.7. Jestliže zákazník zároveň předá Penzionu Moon písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena.

2.8. Klient ztrácí nárok na slevu z ceny, jestliže uplatní reklamaci na vadu služeb až po částečném či úplném využití služeb.

 • Vyřizování reklamací

3.1. Penzion Moon má povinnost zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a v případě reklamovaného zboží včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění související se službami, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, vedoucí provozovny poskytující předmětné služby nebo jiný pověřený zaměstnanec je povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.

3.3. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.1 reklamačního řádu.

 • Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

4.1. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, předložit reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit pověřenému zaměstnanci přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

 • Způsoby vyřízení reklamace

5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo reklamovaného zboží, nebo v případech, kdy je to možné, i k poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo zákazníka domáhat se v zákonem stanovených případech odstoupení od smlouvy.

5.2.  V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má host právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených služeb.

5.4. V případech, kdy se reklamace týká závad pokoje hosta technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním hosta na jiný pokoj.

5.5. V případě, kdy se v rámci reklamačního řízení zjistí, že smluvně sjednaná a/nebo jinak požadovaná služba byla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, nebo byla oprávněným zaměstnancem odmítnuta z důvodných pochybností o zdravotním stavu hosta, zejména proto, že vyžadovaná služba není pro hosta ze zdravotního hlediska vhodná, na což byl host pracovníkem upozorněn, je reklamace posouzená jako nedůvodná a je postupováno dále dle odst. 5.2. tohoto článku.

5.6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Villy u Arény nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Penzionem Moon zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

 • Ostatní ustanovení

6.1. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

6.2. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů má zákazník možnost řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s hotelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

 • Závěrečná ustanovení

7.1. Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 07.06.2024.

7.2. Tento reklamační řád bude vyvěšen na internetových stránkách Penzionu Moon –www.penzionmoon.cz